Novosti - 26.02.2021.

Poziv na predočavanje koje će se održati od 01.03.2021 do 19.03.2021.

NA PODRUČJU GRADA PLOČA ZA DIJELOVE K.O. PLINA I K.O. BAĆINA - NOVE K.O. PERAČKO BLATO, ŠARIĆ STRUGA I BANJA

Svi nositelji prava na nekretninama dužni su u periodu od 01.03.2021. do 19.03.2021. izvršiti uvid u izrađeni elaborat i novonastale čestice na kojima su upisani kao nositelji prava.
Za sve nejasnoće i točan termin predočavanja podataka novih katastarskih izmjera kontaktirajte djelatnike Geodetskog zavoda d.d. Split:

k.o. Peračko Blato – Boris Roglić, geod. teh.
Mob: 098 443 123

k.o. Šarić Struga – Joško Pribudić, geod. teh.
Mob: 098 344 467

k.o. Banja – Tedi Krstičević, geod. teh.
Mob: 098 344 564