Novosti – 27.03.2023.

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 29. travnja 2023. godine

I.

Glavna Skupština će se održati 29. travnja 2023. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

II.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 2. Izbor predsjedavajućeg skupštine
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022.godini
 4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2022. godinu
 5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2022. godini
 6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
 7. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2022. godinu
 8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu
 9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2022. godini
 10. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
 11. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 57/22. i 88/22) i Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23).
 12. Donošenje odluke o izmjeni statuta Geodetskog zavoda d.d.
 13. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu

III.

Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2.
Zvonimir Vukadin bira se za predsjedavajućeg ovog saziva skupštine.
Ad. 3. 4. 5. i 6.
Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2022. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2022. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2022. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu.
Ad. 7.
Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini
Ad. 8
Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2022. godini
Ad. 9.
Na temelju izvješća Uprave  o rezultatima poslovanja Društva za 2022. godinu utvrđen je dobitak poslije oporezivanja  u iznosu od  2.935.316,32 HRK, odnosno 389.583,43 EUR.  Ostvareni  dobitak poslije oporezivanja za 2022. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.
Ad. 10.
Utvrđuje se dividenda u iznosu od 23,00 EUR, odnosno  173,29 HRK po dionici, odnosno ukupno 200.100,00 EUR, odnosno 1.507.653,45 HRK  koja će se isplatiti dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem društva u razdoblju 2005-2011. godine.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove odluke.

Dividenda će se isplatiti dioničarima najkasnije u roku od trideset (30) dana od donošenja ove odluke.

Ad. 11.
Prihvaća se prijedlog odluke Uprave Društva o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 57/22. i 88/22) i Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23).

I

Temeljni kapital društva Geodetski zavod d.d.. upisan u sudskom registru iznosi 7.134.000,00 HRK i podijeljen je na 8700 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 820,00 HRK, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65 stavak 2 Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 57/22 i 88/22) uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 946.844,52 EUR.

II

Povećava se temeljni kapital Društva Geodetski zavod d.d. za iznos od 0,48 centi iz zadržane dobiti Društva iz 2001-2004. Godine, te sada iznosi 946.845,00 EUR.

III

Dionice s nominalnom iznosom prelaze u dionice bez nominalnog iznosa.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 12.
Mijenja se Statut Društva, potpuni tekst od 14. svibnja 2022. godine, dio VI Temeljni kapital društva i dionice u članku 15. i to:

Stavak 1. „Temeljni kapital Društva iznosi 946.845,00 EUR.“

Stavak 3. „Dionice su bez nominalnog iznosa.“

Ad. 13.
Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora Društva za 2023. godinu izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosećka 78.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda d.d., R. Boškovića 20, Split radnim danom od 9 do 12 sati.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb i prijave se za sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana  održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d., Glavna skupština Društva održat će se 13. svibnja 2023. u 11:00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT
Robert Klojčnik, direktor