Novosti - 11.03.2024.

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 20. travnja 2024. godine

I.

Glavna Skupština će se održati 20. travnja 2024. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

II.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023.godini
4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2023. godinu
5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2023. godini
6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
7. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2023. godinu
8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2023. godini
10. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
11. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2024. godinu

III.

Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. Zvonimir Vukadin bira se za predsjedavajućeg ovog saziva skupštine.

Ad. 3. 4. 5. i 6. Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2023. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2023. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2023. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2023. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad. 8 Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad. 9. Na temelju izvješća Uprave o rezultatima poslovanja Društva za 2023. godinu utvrđen je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 995.256,49 EUR. Ostvareni dobitak poslije oporezivanja za 2023. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad. 10. Utvrđuje se dividenda u iznosu od 30,00 EUR po dionici, koja će se isplatiti dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem društva u razdoblju 2005-2011. godine.
Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove odluke. Dividenda će se isplatiti dioničarima najkasnije u roku od trideset (30) dana od donošenja ove odluke.

Ad.11. Razrješuju se dužnosti članovi Nadzornog odbora sa datumom 24.04.2024.zbog isteka mandata:

1. Zvonimir Vukadin , rođen 22. siječnja 1970. iz Zagreba, Rockfellerova 43. OIB broj: 90845929319, zanimanje dipl. ing. fizike
2. Martina Radovčić, rođena 12. kolovoza 1975. iz Splita, Meštrovićevo šetalište 140, OIB broj:62347821088, zanimanje ekonomist
3. Anka Pašalić, rođena 05. rujna 1956. iz Splita, Marina Getaldića 33, OIB broj: 56531859917, zanimanje diplomirani ekonomist i ovl. rač.
4. Robert Šimić, rođen 13. kolovoza 1965. Iz Zagreba, Grahorova 15, OIB broj:76881411189, zanimanje dipl ing. geodezije

Ad. 12. Za članove NO Nadzorni odbor predlaže da se izaberu:

1. Zvonimir Vukadin , rođen 22. siječnja 1970. iz Zagreba, Rockfellerova 43. OIB broj: 90845929319, zanimanje dipl. ing. fizike
2. Martina Radovčić, rođena 12. kolovoza 1975. iz Splita, Meštrovićevo šetalište 140, OIB broj:62347821088, zanimanje ekonomist
3. Blanka Čović, rođena 18. srpnja 1962. iz Splita, Pujanke 81, OIB broj: 76177562482, zanimanje ekonomski tehničar
4. Robert Šimić, rođen 13. kolovoza 1965. iz Zagreba, Grahorova 15, OIB broj:76881411189, zanimanje dipl ing. geodezije

Ad. 13. Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora Društva za 2024. godinu izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosećka 78.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda d.d., R. Boškovića 20, Split radnim danom od 12 do 13 sati uz prethodnu najavu.
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb i prijave se za sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d., Glavna skupština Društva održat će se 04. svibnja 2024. u 11:00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT
Robert Klojčnik, direktor