Novosti - 18.03.2021.

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine

I.

Glavna Skupština će se održati 08. svibnja 2021. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.


II.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020.godini
4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2020. godinu
5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2020. godini
6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
7. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2020. godinu
8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2020. godini
10. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
11. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu

III.


Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2.
Zvonimir Vukadin bira se za predsjedavajućeg ovog saziva skupštine.
Ad. 3. 4. 5. i 6.
Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2020. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2020. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2020. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu.
Ad. 7.
Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini
Ad. 8
Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2020. godini
Ad. 9.
Na temelju izvješća Uprave o rezultatima poslovanja Društva za 2020. godinu utvrđen je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 655.560,47 kn. Ostvareni dobitak poslije oporezivanja za 2020. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.
Ad. 10.
Utvrđuje se dividenda u iznosu od 57,47 kn po dionici, odnosno ukupno 500.000,00 kn koja će se isplatiti dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem društva u razdoblju 2005-2011. godine.
Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove odluke.
Dividenda će se isplaćivati dioničarima najkasnije u roku od trideset (30) dana od donošenja ove odluke.
Ad. 11.
Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora Društva za 2021. godinu izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosećka 78.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda d.d., R. Boškovića 20, Split radnim danom od 9 do 12 sati.
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, i prijave se za sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d., Glavna skupština Društva održat će se 22. svibnja 2021. u 11:00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT
Robert Klojčnik, direktor