→ Geodetske usluge

Parcelacija zemljišta

Postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi, a može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu. Moguće je pojedinačne susjedne parcele združiti u jednu ili pak jednu katastarsku česticu podijeliti na više manjih. 

Iskolčenje objekta

Iskolčenje objekta provodi se prije početka građenja i sastoji se od prenošenja projektiranog tlocrta vanjskog obrisa objekta ili osi trase građevine na teren unutar formirane građevne čestice.

Upis objekta

Upis objekta je postupak kojim se objekt evidentira u katastru i zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Neusklađenost podataka pojavljuje se u vidu  neodgovarajućih brojeva čestice, površine, podataka o vlasnicima i drugim osobama, izgrađenosti objekata, a moguće je također da je neka čestica upisana u zemljišnim knjigama, a u katastru nije i obrnuto.

Etažiranje

Postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo, odnosno vlasništvo posebnog dijela nekretnine. Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije i više etažnih jedinica, kao i stambene zgrade sa velikim brojem etažnih jedinica.

Geodetsko snimanje vodova

Snimanje lomnih točaka vodova, križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima, izmjera pripadajućih objekata, te prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Geodetski snimak izvedenog stanja

Geodetski snimak izvedenog stanja je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak izvedenog stanja koristi se za određivanja stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine, koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa itd.

Geodetski situacijski nacrt

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a još ga nazivamo geodetska situacija. Geodetska situacija je podloga na kojoj se vrše projektiranja određenih zahvata u prostoru.